Utbildningens innehåll

Logotype Utbildningen är på 40 poäng och skall kunna resultera i magisterexamen vid någon av de tre universiteten, förutsatt att utbildningen godkänns av den fakultet där studenten gjort sin grundutbildning. Utbildningen börjar med en introduktionskurs på fyra poäng, vari ingår presentationer från olika forskargrupper. Föreläsningar ges i ämnen som forskningsetik, forskarsamhällets struktur, och forskning inom industrin. Även informationssökning via Internet, informatik och bioinformatik ingår.
Under momentet retorik övas muntlig och skriftlig presentation.

Efter introduktionskursen ges en fempoängskurs kallad problem och metoder inom biovetenskaperna. Här deltar olika lärare från de tre universiteten. Varje vecka har ett nytt tema och nya föreläsare. Veckan börjar med föreläsningar och studenterna indelas sedan i grupper, för studier och diskussion av forskningsartiklar. Dessa grupper om 3-4 studenter var leds av en disputerad lärare som själv forskar i området. Veckan slutar med studentledda seminarier, där problemanalys och metodval i det särskilda forskningsområdet diskuteras. I kursen ingår även spridda seminarier under projektperioderna. Observera att det är obligatorisk närvaro på alla kurser och seminarier!

Efter denna kurs följer ett 10p projektarbete på valfritt forskningslaboratorium, dock ej i en grupp där man tidigare gjort examensarbete eller haft sommarjobb. Det första projektarbetet följs av en veckas seminarier (1p) då studenterna presenterar sina resultat för varandra.

Vårterminen består av två projektperioder, om vardera 10 p. Av de tre projektperioderna, skall två göras på olika universitet inom Stockholmsområdet. Observera att Karolinska Institutet campus, Karolinska Sjukhuset och Huddinge Sjukhus räknas alla tillhöra samma universitet. Antalet tillgängliga projekt på KTH är begränsat. Detta innebär att de flesta gör ett eller två projekt på KI och ett på SU. Två projektarbeten kan sammanslås till ett 20 p examensarbete. Ett av projektarbetena kan bytas ut mot en valfri extern kurs. En av projektperioderna kan tillbringas inom ett företag. Däremot tillåts inte projektarbete utomlands eller på andra orter i Sverige. Presentationerna av projektarbetena kommer att variera; första två gångerna sker muntliga presentationer, tredje gången en posterpresentation. Dessutom krävs skriftlig redovisning av de två första projekten.

Eftersom forskarskolan är öppen för icke svensktalande studenter kan undervisningen komma att ske helt på engelska.

Schema för forskarskolans kurser HT06/VT07:

Höstterminen 2006
28 augusti - 22 septemberIntroduktionskurs
25 september - 15 decemberKurs: problem och metoder inom biovetenskaperna
16 oktober - 5 januari 2007Projektperiod 1
8 - 12 januariStudentseminarier

Vårterminen 2007
15 januari - 23 marsProjektperiod 2
26 mars - 1 juniProjektperiod 3
1 juniAvslutning

För att få en idé om de forskningsprojekt man kan göra under projektperioderna, titta gärna på vår projektkatalog där vi har mer än 200 olika projektförslag från de tre universiteten.