Allmän information

Logotype Stockholms Biovetenskapliga Forskarskola är en av de sex lokala biomedicinska forskarskolor, som finansierades från starten av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Av de andra forskar-skolorna (i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala) har Lunds och Umeås avslutats. Forskarskolan i Stockholm drivs i samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Universitet (SU), som från 2002 finansierade forskarskolan till hälften och från 1 juli 2005 står för hela finansieringen. Forskarskolan är en försöksverksamhet med syfte att introducera en mer strukturerad forskarutbildning i Sverige, liknande de amerikanska sk graduate schools. Genom det forskningsförberedande året exponeras studenterna för den forskning inom biomedicin som utövas i Stockholm. Studenterna gör projektarbeten hos olika forskargrupper och kan därefter göra ett bättre och mera informerat val av plats för forskarstudier. Dessutom ges utbildning som på olika sätt förbereder studenterna för forskning och forskarstudier, exempelvis undervisning i retorik, informatik och övning i läsning av vetenskapliga artiklar inom biovetenskaperna. Forskarskolan vill introducera forskarutbildning och forskningssamarbete över fakultets- och universitetsgränserna. Ett annat syfte är att förstärka samarbetet mellan universiteten och näringslivet. Forskarskolan riktar sig framförallt till högskole- och universitetsstuderande med en grundutbildning som anknyter till det biomedicinska området. Årligen antas 20-25 studenter.

OBS! Fr o m HT -06 utgår inget stipendium eller arvode.