OBS! Fr o m HT-07 upphör Forskarskolan.
Läs istället om Masterutbildningar på KI, SU och KTH.


Ansökningsinformation

Logotype Behörighet
Forskarskolan riktade sig framförallt till högskole- och universitets-studerande med en grundutbildning som anknyter till det biomedicinska området (t ex biomedicinare, medicinare, odontologer, civilingenjörer inom kemi eller molekylär bioteknik, naturvetare inom biologi, molekylärbiologi, organisk kemi eller biokemi). Minst 100 p från relevant högskoleutbildning krävs. Sökanden får inte ha genomgått eller vara antagen till forskarutbildning. Vi söker främst studenter som har hög motivation för forskarstudier och som är ambitiösa i sina studier. Vi uppmuntrade särskilt sökande som ännu inte gjort sitt examensarbete, eftersom detta med fördel kan göras inom forskarskolan.

Urvalsförfarande
En samlad bedömning görs av de sökandes meriter.

Ansökan
Ansökan ska skrivas på en särskild. Ansökningsblanketten skall vara fullständigt ifylld. Blanketten skickas dels direkt via nätet och dels ska den skrivas ut, kopieras och skickas med övriga handlingar brevledes. Följande bilagor skall bifogas ansökan:

-Gymnasiebetyg (Obs! vidimerad kopia)

-Registerutdrag eller annat bevis på genomgångna kurser från högskola i original

-Skriftlig motivation varför sökanden vill gå forskarskolan och göra forskarutbildning. Denna skrivs på ett separat blad och skall helst ej överskrida en A4-sida.

-Skriftliga intyg från minst två referenspersoner. Lämpliga referenspersoner är t ex kursledare från en genomgången kurs, handledare för examensarbete eller sommarpraktik, eller annan lärare som känner dig väl. Referensintygen skall skrivas på särskilt formulär. Ett exemplar av varje intyg skall stoppas i kuvert som förseglas och en underskrift av referenspersonen skall skrivas över förseglingskanten. Detta förfarande är viktigt för att garantera att referenspersonens utlåtande är konfidentiellt. De förseglade breven skall bifogas ansökan.

-Om Du har högskoleutbildning från annat land än Sverige, rekommenderar vi starkt att du genomgår en sk GRE general test. För mer information, se GREs hemsida: http://www.gre.org/.

-Om du inte har treårig gymnasiekompetens i engelska från svenskt gymnasium, eller har engelska som modersmål måste du genomgå en sk TOEFL test. För mer information, se deras hemsida: http://www.toefl.org/.

Inkompletta ansökningar behandlas ej.

Ansökan med bilagor skall inges i ett original och sex kopior (förutom referensintygen som inte ska kopieras), sorterade i buntar. Obs! skicka ej original av betyg, diplom etc, det räcker med vidimerade kopior!